P.T.A Members

GRADE

NAME OF MEMBER

PARENT OF

CONTACT NUMBER

EMAIL

ADDRESS

I

Mr. Shravansingh Rajpurohit

Ajaysingh

9892218294

 

II

Mrs. Prerana Yadav

Vihana

8422984858

ptprerana@gmail.com

III

Mrs. Mona Shah

Saumya

8767028911

saumya2282013@gmail.com

IV

Mrs. Gayatri Yadav

Rudra S.

7498264346

sy4442782@gmail.com

V

Mrs. Vaishnavi Zarapkar

Shrivarad

9004587472

vaishnavi.vrz@gmail.com

VI

Mrs. Mousumi Paul

Aayush

7890521838

mousumipaul32212@gmail.com

VII

Mrs. Minal Nagda

Maahi

8329894549

minalnagda1486@gmail.com

VIII

Mr. Dinesh Kharva

Piyush

9870165055

 

IX

Mrs. Shweta Nayak

Ankur

9833549830

Shwetanayak83@gmail.com

X

Mrs. Saba Lakhani

Kush

9920935305

saba.shanu246@gmail.com